Reglement - Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden

Koptekst 2 (NL)
Logo
Koptekst 1 (NL)
Ga naar de inhoud

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 22e DOGACHTIGEN SHOW 2023

1.
De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

2.
Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van toepassing. Het kynologisch Reglement maakt deel uit van het handboek statuten en reglementen en kan gedownload worden van:
www.houdenvanhonden.nl/contentassets/a01a84ca7c4044deb45589bbf4ab3b6a/20220801_handboek-statuten-en-reglementen.pdf


3.
De tentoonstelling zal worden gehouden op 14 mei 2023 op het terrein van KC Zeeland, Westhavendijk4, 4475 AC Wilhelminadorp, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.

4.
Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst bereikt is, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.

5.
Inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het Federatie-secretariaat dhr. Frits-Jan v. Wijk, e-mail: secretaris@dogachtigen.com of bij het tentoostellingssecretariaat mw. Chantal v. Raamsdonk-Blatter, e-mail: tentoonstelling@dogachtigen.com.  Inschrijven kan alleen via www.onlinedogshows.eu, de link hiervoor vind u op onze website. Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.

6.
De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/ het eigendomsbewijs.

7.
Tegelijk met de inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

8.
Inschrijven via www.onlinedogshows.eu staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee bent u akkoord met de gestelde regels.

9.
Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld en de betalingsverplichting blijft te allen tijde van kracht.

10.
Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, evenals ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.

11.
De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en dat hij bekend is met dit reglement.

12.
De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, (reguliere entingen) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige hondsdolheidenting hebben en dit aan kunnen tonen door middel van het Europees hondenpaspoort.

13.
Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden moet men doormiddel van het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is geënt.

14.
De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits de amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserend dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat de hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren is voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden op het inschrijfformulier.

15.
Niet toegelaten worden:

a.
Honden met een oor- of huidaandoening.

b.
Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

c.
Honden die aan de oren zijn gecoupeerd.

16.
De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd beslissend is:
Individuele klassen:

1.

Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt (CAC niet mogelijk).

2.

Puppyklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet. (CAC niet mogelijk).

3.

Jeugdklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet.

4.
Tussenklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet.

5.

Openklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

6.

Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement heeft afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.

7.

Kampioensklas: voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.

8.

Veteranenklas: voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

Collectieve klassen:
 
  • Koppelklas: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.
  • Fokkerijklas: minimaal drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijs in diens eigendom.
  • Nakomelingenklas: een vader- of moederdier met minimaal drie en maximaal vijf nakomelingen (eerste generatie, zonen/dochters).
  • Er is een Kind-Hond Show: voor (verklede) kinderen tot 12 jaar met hond.
 
Voor alle collectieve klassen geldt dat de honden ook ingeschreven moeten zijn ingeschreven in één van de individuele klassen.

17.
Het inschrijfgeld bedraagt:

1.

Voor de jongste puppy-, puppyklas € 30,00

2.

Voor de jeugd, tussen-, open-, gebruikshonden, kampioens- en veteranenklas € 52,50 voor de eerste hond en
€ 47,50 voor de tweede en volgende hond van dezelfde (eerste) eigenaar.

3.

Hond extra per exposant, zonder inschrijving € 5,00

4.

Voor de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas € 5,00

5.

Voor de Kind-Hond Show € 0,00

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving via www.onlinedogshows.eu te worden voldaan.
Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.

18.
Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

19.
De honden kunnen vanaf 08.00 uur op het tentoonstellingsterrein worden toegelaten.

20.
De keuringen beginnen om 10.00 uur. De keuringen der ereprijzen beginnen om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht.
De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.

21.
De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 09.30 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Bezoekershonden worden niet toegelaten.

22.
Het secretariaat is tijdens de tentoonstelling geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

23.
Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester.
Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

24.
Prijzen:
Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapsprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
Alle geplaatste honden in iedere klasse winnen een rozet.

25.
Op de tentoonstelling zal geen benching aanwezig zijn.
U wordt verzocht zelf voor benching en eventueel een tent(je) te zorgen.

26.
Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het, beperkt, plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Informatie m.b.t standruimte: mw. Riki v. Raamsdonk-Weber, e-mail: stands@dogachtigen.com.

27.
Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

Terug naar de inhoud